• poprawa jakości kapitału ludzkiego
  i zwiększenie spójności społecznej
 • podniesienie konkurencyjności
  i innowacyjności przedsiębiorstw
  oraz rozwój sektora usług
 • podniesienie i dostosowanie kwalifikacji
  i umiejętności osób pracujących
  do potrzeb regionalnej gospodarki”

 PROJEKT ZAKOŃCZONY

Realizacja projektu została
 zakończona w dniu 31.03.2011